Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní korporace ANGLICKÉ GOLFKY s.r.o. se sídlem Kakosova 978/4, 155 00 Praha 5, IČ: 018 05 037, DIČ: CZ 01805037 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211816 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://www.anglickegolfky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese http://www.anglickegolfky.cz je ANGLICKÉ GOLFKY s.r.o., se sídlem Kakosova 978/4, 155 00 Praha 5, IČ: 018 05 037, DIČ: CZ 01805037, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211816 (dále jen „prodávající“).

1.2. Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a blíže upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese http://www.anglickegolfky.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Realizováním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním obchodních podmínek, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to internetový obchod umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo v internetovém obchodě.

2.2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky (náklady spojené s dodáním zboží viz bod 6.1. Dodací podmínky, poštovné).

3.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. jménu a příjmení, adrese/dodací adrese, adrese elektronické pošty a telefonním čísle kupujícího
 2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),
 3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.2. Okamžikem odeslání objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Dodatky nebo odchylky v objednávce nejsou povoleny a prodávající nemá povinnost uzavřít takto upravenou kupní smlouvu.

4.3. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4.4. V případě, že prodávající nemá požadované zboží skladem a není schopen dané zboží sehnat, oznámí tuto informaci kupujícímu co nejdříve, pak kupní smlouva nevzniká.

4.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

5. CENA A ÚHRADA OBJEDNÁVKY

5.1. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti nebo platbou kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 259 738 987/0300, vedený u ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“) jako variabilního symbol platby uveďte číslo Vaší objednávky;

5.3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a předá kupujícímu spolu s dodávkou zboží. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.4. K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné není účtováno při doručení zásilkovou službou GLS či Zásilkovny na území České republiky u objednávek nad 599,- Kč vč. DPH. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 4.3.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Kupující má možnost si zvolit v objednávce zboží některý z níže uvedených způsobů doručení.

  

A) zásilkovou službou GLS

- při platbě bankovním převodem (jako VS uveďte číslo Vaší objednávky)     0,- Kč

- při platbě dobírkou a hodnotě objednávky od 600,- Kč     0,- Kč

- při platbě dobírkou a hodnotě objednávky do 599,- Kč     90,- Kč 

B) zásilkovou službou Zásilkovna

- při platbě bankovním převodem (jako VS uveďte číslo Vaší objednávky)     0,- Kč

- při platbě dobírkou a hodnotě objednávky od 600,- Kč     0,- Kč

- při platbě dobírkou a hodnotě objednávky do 599,- Kč     90,- Kč 

C) Dodávky na Slovensko pouze přes Zásilkovna*

- při platbě bankovním převodem (jako VS uveďte číslo Vaší objednávky) 90,- Kč

- při platbě dobírkou 90,- Kč

*pro přepravu kočárku nebo jiného nadlimitního zboží bude cena/dopravce stanoven/a individuálně

Detaily pro platbu: IBAN: CZ 56 0300 0000 0002 5973 8987, BIC/SWIFT: CEKOCZPP

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. DODACÍ LHŮTA

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat - připravit k odběru nebo předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy nebo od připsání peněz na účet prodávajícího při bezhotovostní platbě. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat - předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 týdnů. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca 2 dny pro Českou republiku, pro Slovenskou republiku cca 1 týden).

7.2. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu připravit k osobnímu odběru či předat dopravci ve lhůtách dle předchozího odstavce, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín umožnění osobního odběru či expedice dodávaného zboží kupujícímu. V případě, že objednané zboží není možné dodat (např. výroba produktu byla již ukončena) sdělí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu a navrhne případně jiné varianty odpovídajícího zboží.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 8.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.4. Ustanovení uvedená v bodě 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo vadu sám způsobil špatným zacházením nebo neodbornou manipulací v rozporu s manuálem dodaným společně se zbožím.

8.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.

8.7. Uplatní-li kupující právo z vady dle bodu 8.6. a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na bezplatné odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží nebo na odstranění vady opravou zboží bez zbytečného odkladu. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8.8. Uplatní-li kupující právo z vady dle bodu 8.6. a jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc opravil, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. Neodstraní-li prodávající vadu zboží v přiměřené lhůtě nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

8.10. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

8.11. Na použité zboží (nabízené v bazaru) se vztahuje zkrácená doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce poloviny zákonné doby, tj. kupující je oprávněn uplatit právo z vady v době 12 měsíců od převzetí.

8.12. Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email na info@anglickegolfky.cz) a to bez zbytečného odkladu. V písemné reklamaci je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup: reklamační list (ke stažení zde) kupující přiloží spolu s kopií dokladu o koupi zboží a případně záruční list a zboží spolu s s veškerým příslušenstvím zašle na adresu sídla prodávajícího doporučeným balíkem. Prodávající upozorňuje, že dobírky nepřebírá! Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat na emailu info@anglickegolfky.cz.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na její provedení a na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1. Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

9.2. V případě uplatnění práva dle bodu 9.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v občanském zákoníku.

9.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (zboží zaslané na dobírku bude vráceno bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Vracené zboží není možné zaslat na dobírku a takto zaslané zboží prodávající není povinen převzít.

9.4. Kupující může při odstoupení od smlouvy postupovat mj. následovně:

 1. použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – ke stažení zde: formulář pro vrácení zboží;
 2. odeslat email na info@anglickegolfky.cz. s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo [číslo objednávky] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požaduje kupující vrácení peněz na účet, uvede číslo bankovního spojení)" a dále uvede datum, jméno, příjmení a adresu kupujícího.
 3. odeslat poštou na adresu sídla společnosti prodávajícího nebo dle domluvy.

9.5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.6. Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží (i) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iii) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

9.7. V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

9.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, pokud již byla kupujícím uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.9 Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 obchodního zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

10.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Ke zrušení objednávky může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.). V případě zrušení objednávky vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

12.2. Některé údaje poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího uvedené při objednávce, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Prodávající se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.

12.3. Kupující si je plně vědom následujících skutečností:

 • Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
 • Registrace v internetovém obchodě vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím.
 • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujícím.
 • Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 • Veškeré údaje získané od kupujícího jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám (s výjimkou osob dopravujících objednané zboží).
 • Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je kromě osob dopravujících zboží bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

12.4. Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

12.5. Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujícího k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující souhlasí. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

13.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

13.3. Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a všechny spory budou rozhodovány před českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

13.6. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ANGLICKÉ GOLFKY s.r.o., Wiesenthalova 1, Praha 5, 155 00, adresa elektronické pošty info@anglickegolfky.cz, telefon 776 656 874.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2014 (datum poslední revize 24.1.2024).

Pozn. Pro tyto obchodní podmínky byl použit vzor obchodních podmínek zveřejněný Asociací pro elektronickou komunikaci.